Privacyverklaring

Bij Massagepraktijk Diever hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Wij verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

Contactgegevens
Massagepraktijk Diever
Achterstraat 3
7981 AS Diever
Tel 06 – 21 56 76 27
Mail massage@massagepraktijkdiever.nl
Website www.massagepraktijkdiever.nl

Verwerking van persoonsgegevens
Massagepraktijk Diever verwerkt (medische) persoonsgegevens, omdat we deze nodig zijn om onze diensten te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt.

Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep en werkomstandigheden
 • Sport/hobby’s
 • Bijzonderheden gezondheid

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

 • om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken en het informeren over de behandelingen.
 • te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de Belastingdienst.

De website www.massagepraktijkdiever.nl
Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan jouw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone.

De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden. Via de instellingen van jouw browser kun je cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur dat jij klant bij ons bent. Als je niet hebt aangegeven dat je geen klant meer van ons zal/wilt zijn, bewaren we jouw gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak, waarna ze worden vernietigd. Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de Belastingdienst te kunnen voldoen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Massagepraktijk Diever neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

De maatregelen:

 • het gebruik van beveiligde software
 • een beveiligde verbinding met de website (Massagepraktijk Diever heeft een verwerkersovereenkomst met provider Antagonist die zorgdraagt voor de beveiliging van de website)
 • het voorkomen van toegang tot de gegevens door onbevoegden
 • zorgvuldig omgaan met de verstrekte gegevens
 • als behandelend masseur heb ik als enige toegang tot de gegevens
 • als masseur heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via massage@massagepraktijkdiever.nl. Wij onderzoeken dit dan zo snel mogelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken deze niet ongevraagd aan derden. Mocht een verwijzing naar een fysiotherapeut of arts noodzakelijk zijn, en deze persoon of instantie heeft uw gegevens nodig, vertrekken wij dit uitsluitend op jouw verzoek en met jouw expliciete toestemming. Met instanties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.

Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kunt verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar massage@massagepraktijkdiever.nl. Wij nemen jouw bezwaar zo snel als mogelijk in behandeling.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren binnen vier weken op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond, verwijderen wij deze gegevens weer.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Je hebt de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen.